Balochi Poetry Ma Choken Balochani

rubPzai

rubPzai

Popular Pakistani
5,364
2,360
706
MA CHOKEN BALOCHANI
MA CHOKEN BALOCHANI

" MAA KOPAGEN PISSANI
MAA LAJJEN GWARANI

"MAY TURSA ZAMIN LARZIth
MAY DEMA KALAT JASKAN...

" MAA KOHEY MAZAK CHOKEN
MAA BUllUDEN SHERANI....

" MEY NAAM DAYE O DAD BAKSHEN
MEY SAR DAYO NAAM KASHEN....

"MAY HONEIN MAYAR JALLEN
MAA DEMA RAWAN BERAANI....

"MA GHERATEY SHEER MITHKA
MA SAHEGAN ZAHMANI...

"HON PITTEEN CHA MEY CHAMMAN
MA QOMEN SHAHEEDANI...

"MA POSHETEN YATIMANI LAACHAR O GHAREEBANI...

"MA ZULMEY ASA,RA PROSHAN DOUR NAITH PADA ZULMAANI
 

Create an account or login to comment

You must be a member in order to leave a comment

Create account

Create an account on our community. It's easy!

Log in

Already have an account? Log in here.

Similar threads

Heer
    • Like
  • Heer
  • 3
  • 1K
Replies
3
Views
1K
Arzoo
A
Top